ترخیص کالا و بیمه بین المللی

نوشته شده توسط Super User.

 

 

 

ترخيص كالا از 2 بخش خريد، اخذ و جمع آوري مدارك  و ورود و انجام مراحل تشريفات گمركي و خروج كالا از محوطه گمركی تشكيل ميشود در زير به اختصار به اين 2 مرحله نگاهی گذرا ميندازيم:
مراحل بخش خريد و اخذ و جمع آوری مدارك:
مرحله(1)
خريدار  پس از انتخاب كالا  و دريافت پيش فاكتور و عقد قرارداد با مراجعه به واحد تكميل اسناد بازرگانی ساحران تجارت کارمانیا  و با ارائه پيش فاكتور به واحد مربوطه اقدامات زير انجام ميگردد   


الف) مرحله دريافت ثبت سفارش و بيمه نمودن كالا
1-بررسی پروفرما و در صورت نقص برطرف نمودن آن
2-تعيين و پیشنهاد تعرفه مناسب به مشتريان محترم و با توجه به كاتالوگ و نقشه فنی مربوطه از طرف كارشناسان گمركی اين بازرگانی 
3-انجام عضويت مشتری در سايت اداره ثبت سفارش
4-انجام  تشريفات ثبت كالا در سايت ايرانكد و دريافت ايرانكد كالای مربوطه

5-در صورت نياز پيگیری جهت اخذ مجوز استاندارد در سايت تعاملی (عقد قرارداد با شركت بازرسی- ارسال نمونه كالا به شركت بازرسی پیگیری و اخذ مجوز لازم – ثبت در سايت تعاملی ثبت سفارش)

6-استخراج  و ثبت اطلاعات پروفرما در سايت مربوطه و پیگيری جهت  اخذ مجوز ورود كالا از وزارت بازرگانی
7-مراجعه به شركت بيمه و اخذ بيمه مورد نظر از بيمه گر (رجوع شود به خدمات ما –بيمه)

پس از اخذ مجوز ورود كالا از وزارت بازرگانی در اين مرحله خريدار ميتواند با فروشنده قرارداد خريد ( كه قبلا توسط خريدار يا واحد قراردادهای خارجي بازرگاني كشفي مورد بررسی قرار گرفته است) را منعقد و كالا را خريداری نماييد( در صورتي كه خريد بصورت نقد و بدون استفاده از ارز سيستم بانكی باشد)

 

ب) مراحل مراجعه به بانك جهت گشايش اعتبار اسنادی
خريدار با مراجعه به بانك  خود جهت گشايش اعتبار اسنادی خود  از منابع ارزی زير استفاده نماييد
-اعتبار اسنادی نقدی
(AT SIGHT)
-اعتبار اسنادی مدت دار
(USANCE)      
-حواله بانكی
(T.T)       
-برات وصولی
(DRAFT)
1-مراجعه و ارائه ثبت سفارش و بيمه نامه كالاي خريداری شده  به بانك مربوطه
2-تكميل فرمهاي مربوطه كه از طرف بانك  در اختيار مشتري قرار داده ميشود
3-واريز وجه ريالي به مبلغ اعلامي از طرف بانك توسط مشتري
4-توديع تضامين مربوطه به بانك جهت واريز مانده مبلغ ريالي و ارائه اصل پروانه سبز گمركي
5-انجام بازرسی اجباری در مبدا براساس درخواست بانك و يا پیگيری جهت حذف بازرسي كالا در مبدأ
6-ارائه اصل اسناد حمل و مدارك خريد كالا به بانك  كه توسط فروشنده صادر گرديده است
7-پشت نويسی اسناد توسط بانك و تحويل دادن مدارك به مشتری جهت مراجعه به گمرك
8-صدور نامه تأمين ارز توسط بانك جهت گمرك مربوطه
9-ارائه اصل برگ سبز گمركی پس از ترخيص كالا از گمرك  به بانك  توسط مشتری
10-آزاد شدن تضامين و وجوه در گرو بانك به نفع مشتری


ج)مراجعه به كشتيرانی
پس از رسيدن محموله به گمرك مقصد و با در دست داشتن مدارك اصل 3 بارنامه صادره از كشتيرانی
1-مراجعه به نمايندگی كشتيرانی مربوطه بعد از دريافت اعلاميه ورود كالا به گمرك مقصد
2-تكميل فرم تعهد عودت كانتينر سالم به كشتيرانی مربوطه
3-توديع چك تضمين حق توقف و برگشت كانتينر سالم به كشتيرانی
4-پرداخت وجوه تعلق گرفته شده جهت هزينه هاي تخليه و صدور قبض انبار به كشتيرانی از طرف صاحب كالا
مرحله (2)
در مرحله همانگونه كه عنوان گرديد مرحله انجام تشريفات گمركي و خروج كالا از گمرك مقصد ميباشد
پس از تكميل اسناد و دريافت اسناد ذكر شده در مرحله اول از بانك و كشتيرانی مربوطه و تحويل آن به واحد ترخيص بازرگانی كشفی , واحد مربوطه پس از بررسی (و در صورت نقص برطرف نمودن نواقص اسناد) مدارك مربوط به كالا را به واحدهای اجرايی خود مستقر در گمراكات اجرايی ارسال مينمايد كه در ذيل به شرح مختصری از فعاليتهای كه  انجام خواهد شد اشاره ميگردد:
1-تنظيم پيش نويس اظهار نامه با توجه به اطلاعات اسناد و نرخ برابري ارز توسط پرسنل اين بازرگانی  و تايپ آن توسط گمرك
2-استعلام جهت نداشتن بدهي ماده14 بروی اظهارنامه
3-اظهار كالا به گمرك  و بررسي توسط قسمت احراز هويت و اختصاص شماره كوتاژ –تعيين مسير اظهارنامه – تعيين كارشناس ارزياب و كارشناس ارزش
4-درخواست تقاضای جابجايی كانتينر به اداره بندر جهت ارزيابی كالا
5-جابجا شدن كانتينر توسط اداره بندر جهت ارزيابی در محطه مربوطه
6-ارزيابی كالا توسط ارزياب مربوطه و پشت نويسی توسط ارزياب و ارجاع نمونه به سازمانهای مرتبط از جمله استاندارد- بهداشت – قرنطينه – انرژی اتمی - ....
7-نمونه برداری توسط شركتهای بازرسی زير نظر  ارزياب و پلمب و ارسال ان به اداره استاندارد و تحقيقات صنعتی
8-ارجاع نمونه های ارسالی توسط شركتهاي بازرسی به آزمايشگاه استاندارد توسط اداره استاندارد
9-آزمون نمونه توسط آزمايشگاه اداره استاندارد و اخذ جواب پس از واريز وجه آزمون و 8/1000 استاندارد
10-بررسی جواب استاندارد و ساير سازمانها  توسط ارزياب مربوطه و بررسی تعرفه اظهاری و امضاء اظهارنامه توسط ارزياب
11-بررسی ارزش كالا توسط كارشناس  قسمت تعیين ارزش گمرك  و تأييد آن
12-مراجعه به كارشناس گمرك جهت بررسی كالا –تعرفه و مدارك مورد نياز
13-اختصاص شماره ارزيابی توسط كارشناس گمرك بعد از بررسی نهايی و برطرف نمودن نواقص احتمالی
14-واريز مبلغ اظهارنامه به حساب  صندوق گمرك و اخذ پروانه سبز گمركی امضا آن توسط كارشناس گمرك
15-بررسي نهايی اظهارنامه و اسناد و كالا توسط رئيس سرويس ارزيابي و ممهور كردن پروانه سبز گمركب
16-مراجعه به درب خروج گمرك جهت اخذ اجازه بارگيری و خروج كالا از گمرك
17-مراجعه به  شركت حمل و نقل داخلي و تامين كاميون جهت حمل كالا از انبار گمرك تا انبار صاحب كالا و اعلام آدرس تخليه از طرف دفتر مركزی به شركت حمل ونقل داخلي(اين آدرس قبلا از صاحب كالا بصورت كتبی و در سربرگ توسط دفتر شرکت اخذ گرديده است)
18-مراجعه به اداره بندر و دريافت صورتحساب هزينه های انبارداری و پرداخت آن و بارگيری كالا بروی كاميون
19-مراجعه به درب خروج گمرك و تعيين بارشمار و كارشناس درب خروج توسط رئيس درب خروج گمرك
20-بررسي و احراز مالكيت و شمارش كالا توسط بارشمار
21-بررسي فيزيكي كالا و بررسي اسنادی كالا و تعيين ارز و تعرفه كالا و مجوزهاي لازم توسط كارشناس مربوطه
22-بررسي نهايي كالا و اسناد توسط رييس درب خروج گمرك و خروج كالا از گمرك
23-ممهورنمودن برگ سبز گمرك به مهر قابل توجه بانك پس از خروج و بررسي مجدد رئيس درب خروج گمرك
24-تكميل صورتحساب پرداختي مشتريان توسط واحد هايي اجرايي درگمركات و ارسال آن به دفتر مركزی
25-بررسي و تكميل صورتحساب و ارسال مدارك مربوطه به آدرس مشتريان گرامي